وزنه برداری

یک نفره در وزنه برداری برای ایران

در مسابقات دسته -97 کیلوگرم سید حامد صلحی پور توانست به مدال نقره دست پیدا کند.

9 شهریور 1400

وزنه برداری ایران به مدال دسته 94 کیلوگرم یونیورسیاد هم نرسید

ملی پوش وزنه برداری ایران در دسته 94 کیلوگرم بازی های یونیورسیاد در رده هفتم قرار گرفت و به مدال نرسید.

19 دی 1398